Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie

Akademie sociálního umění Tabor je nezisková organizace založená 22. 7. 1997 z iniciativy bývalých lektorů a studentů Ateliéru sociální terapie a léčebné pedagogiky při Institutu pedagogiky volného času. U zrodu Akademie stáli Hana Bezányiová, Pavel Seleši, Tomáš Petr, Daniela Čechurová a především Anežka Janátová - psycholožka v poradně pro mladistvé, poté psycholožka v Jedličkově ústavu a posléze jeho ředitelka. Akademie je školou akreditovanou Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii sídlící ve Švýcarsku, která sdružuje léčebně pedagogické vzdělávací organizace a sociálně terapeutické iniciativy z celého světa. Základní ideje školy vycházejí z anthroposofického pohledu na člověka a svět.

Náplň studia

Akademie se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností především v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a v oblasti waldorfské pedagogiky. V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivitu, vlastní prožitek a sebepoznání studentů. Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku a také schopnosti empatie - snaží se tak u studentů zvyšovat nejen úroveň jejich faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce.

Lektoři a studijní předměty

Odbornou stránku výuky v Akademii zajišťuje lektorské kolegium, jehož podstatnou částí jsou zahraniční odborníci z léčebně-pedagogických, umělecko-terapeutických a dalších sociálních zařízení z různých zemí světa. Tito lektoři vyučují v Akademii vždy několikrát za rok, v ucelených epochách. Domácí lektoři vzešli převážně z řad bývalých studentů Akademie a vyučují především průběžně. Garantem studia je PhDr. Anežka Janátová. Mezi hlavní předměty patří léčebná pedagogika, sociální handicap, základy uměleckých terapií (arte-, muziko-, dramaterapie), člověk jako tvůrce vlastního osudu (zaměřený na poznání lidstva a člověka v jeho historickém vývoji) a trvale udržitelný život (praxe v sociálně terapeutickém centru a ekologickém zemědělství). Každý předmět má svoji filosofickou, psychologickou a praktickou rovinu a dle potřeby je rozčleněn do jednotlivých podtémat.

Kontakt

Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, 120 00 - Praha 2, mapa
Web: www.akademietabor.cz
E-mail: posta@akademietabor.cz
Bankovní spojení: 2700336479 / 2010 (Fio)

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více