O asociaci

Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v České republice z.s. byla založena na podzim roku 1992.

Asociace je součástí KHS (Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie) - Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii - Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole v Goetheanu ve Švýcarsku (www.khsdornach.org), a ECCE (European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy) - Evropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii se sídlem v Holandsku (www.ecce.eu).

Konference (KHS) propojuje iniciativy v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie po celém světě. Spolupracuje zde více než 550 zařízení ze 40 zemí, 30 zemských spolků a na 60 vzdělávacích aktivit. Prostřednictvím konference je možné věnovat se společným otázkám, přáním a problémům, které přesahují hranice států. Jednotlivé země a odborné pracovní skupiny vysílají na konferenci své zástupce a všichni se každoročně setkávají na společném zasedání. Předsedkyně české asociace byla 10 let členem Rady pro vzdělávání při KHS.

Rada (ECCE) byla založena, aby v Evropě zastupovala lidi tzv. postižené a zasazovala se o jejich práva ve světle anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie. Jednotliví členové vzájemně spolupracují na projektech v sociální oblasti v nejširším slova smyslu - na poli vzdělávání, pracovního uplatnění, péče v terapeutických zařízeních, domácí péče, podpory rodin i ambulantních služeb. Zajišťují komplexní terapeutickou podporu - zdravotní péči, psychoterapii, sociální terapii a anthroposofickou uměleckou terapii (arteterapie, muzikoterapie, léčebná eurytmie, dramaterapie…). Členové v jednotlivých zemích se scházejí několikrát ročně, společně řeší aktuální problémy a sledují všechny podněty a změny v sociální oblasti.

Rovněž členové české asociace usilují na místní úrovni o interdisciplinární spolupráci a rozvoj komplexní péče.

Anthroposofická východiska

Členové asociace bez výjimky vycházejí z anthroposofického pohledu na člověka (řec. anthrópos-člověk, sofia-moudrost). Základem veškeré práce je vědomí toho, že každý člověk je nenahraditelnou bytostí, která právě svou jedinečností obohacuje lidské společenství. Pojem postižení se ve světle tohoto pohledu stává relativním, stejně jako pojem terapeut.

Práce v sociální oblasti je správně prováděna teprve tehdy, když do svého srdce přijmeme skutečnost, že žádný člověk nežije na světě zbytečně, a že má základní lidské právo žít v takových podmínkách, které mu umožní rozvinout své kvality a naplnit svůj život smyslem. Vytváření takových podmínek ve společnosti je morální povinností každého jednotlivého člověka.

Činnost asociace

Asociace se schází několikrát ročně v pondělí, vždy na pracovišti jednoho z členů. Smyslem členství v asociaci je vzájemná informovanost a pomoc, postupně se rozvíjejí další formy spolupráce. 

Členové asociace

Akademie sociálního umění TABOR

pomaturitní studium léčebné pedagogiky a sociálně-umělecké terapie, více

Keramická dílna Eliáš

sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením
, více

Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor

sociálně-terapeutické centrum Tábor a ekologické zemědělství, více

Společenství Dobromysl

týdenní stacionář, ruční knihtisk, dřevodílna, tkalcovské výrobky, více

Camphill České Kopisty

komunitní domov pro lidi s postižením, více

Textilní dílna Gawain

textilní dílna zaměřující se na tradiční zpracování ovčí vlny, více

Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan

Základní a střední škola waldorfská a Sociálně terapeutická dílna Jinan, více

Sociální ateliér Tilia

umělecké zpracování dřeva, výroba muzikoterapeutických nástrojů, více

Lemniskáta - Život bez bariér

sešity, bločky, papírové tašky, přání a další papírenské výrobky, více

Via Roseta o.p.s.

prodej zboží z neziskového sektoru a výroba textilních a keramických dárkových předmětů, více